Gemensamt ansvar

Samfällighetsföreningen består av fastigheterna Fasanen 6-36  och Gräshoppssångaren 1-46 och förvaltar två gemensamhetsanläggningar:

GA1 - Kulvertar, vatten-, avlopp- och dagvattenledningar, värmeanläggning, Kabel-TV anläggning, takkonstruktioner, garage och gårdsutrymmen.

GA2 - Dräneringsledningar

Vår samfällighet – ditt och mitt ansvar

I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter.

Vi har ett husbassystem som rullar runt, så ca. var 8-9 år är det din tur att vara husbas för din länga. Husbaslistan fastställs varje år i samband med årsstämman.

Gemensamt ansvar

Gemensamhetsanläggning omfattar:
P-plats, garage, gångvägar, lekplatser, gemensamma grönytor, planteringar, färskvatten- och dagvattenledningar, sekunddärnät uppvärmning (fjärrvärme), gatubelysning, central TV-anläggning (Comhem), kabel-TV (analogt), gemensam vattenmätare mm.

Gemensam skötsel

Varje radhuslänga har tilldelats ett eget område som skall skötas året om. Området finns beskrivet i respektive Husbaspärm. Målsättningen är ett rent och fint område där varje fastighetsägare är mån om att hålla området städat och fritt från ogräs hela året.

Se dessutom varje huslängas arbetsuppgifter på städdagar.

Större arbetsinsatser

Styrelsen kan även kalla till separata insatser, ex vis vid garageunderhåll, underhåll lekplatser mm. Detta för att spara pengar åt samfälligheten.

Snöskottning och sandning

Vid större snöfall sköts snöskottningen av inhyrd entreprenör.
Varje fastighetsägare ansvarar dock för att hålla gångvägar utanför tomt fria från snö och is. Skyldigheten är reglerad i lag och medför att skadestånd kan tilldömas den som åsamkats personskada vid olycksfall på fastighetsägarens mark, dvs. på gångvägar.

Därför, för den allmänna trivseln och säkerheten – skotta gärna gångvägen utanför din fastighet.

Biltrafik inom området

Kör mycket försiktigt! Utsätt inte våra lekande barn för risken att bli påkörda.

Biltrafik på gångvägarna är inte förbjudet, men endast kortvarig i- och urlastning accepteras.
Inget får dock hindra ambulans och brandkår. Klipp häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det är ett säkerhetskrav.

Biltvätt är inte tillåten inom området.

Årsmöte

En gång om året, normalt i april, har samfälligheten årsmöte.

Kallelse till årsmötet delas ut och läggs även ut på hemsidan senast 14 dagar innan mötet. Till årsmötet har alla möjlighet att lämna in motioner kring eventuella förändringar och förbättringar för vårt område. Dessa motioner måste enligt stadgarna lämnas in senast under februari.

Medlemsavgift/debiteringslängd

Debiteringslängd fastställs varje år på årsstämman- se gällande avgifter här. Debiteringslängden skall täcka exempelvis analoga TV-kanaler och TV-nät, områdesbelysning, underhålla av garage och grönområden mm. Dessutom kan större investeringar behövas göras som påverkar respektive års storlek av avgiften.

Avgiften skall alltid vara inbetalad senast sista bankdagen aktuell månad.
På talongen anger du alltid fakturanr, fastighet och betalningsmånad.

Vattenavgift

Föreningen har avtal kring automatisk avläsning av vattenmätare.

Efter avläsning ansvarar var och en för att betala in för avläst förbrukning via utdelade inbetalningsavier. Vattenavgiften (kr/m³) för egen förbrukning fastställs på årsstämman för kommande år - se gällande avgifter här.

Dagar för avläsning beslutas av styrelsen och informeras via infoblad samt på hemsidan (se kalendern på hemsidan). Påminnelser samt inbetalningsavier lämnas ut vid varje tillfälle - 2 gånger per år (automatisk avläsning).

Betalningen av förbrukat vatten skall göras senast sista vardag den månad avin lämnas ut.

Styrelsen har beslutat om följande avläsningsperioder:

  • oktober – mars (avi lämnas ut i april)
  • april – september (avi lämnas ut i oktober)

Uppföljning vattenförbrukning
Specifikation förbrukning kallt- och varmt vatten kan - för respektive husägare - ses i mappen "Vattenavläsning (Techem)" under "Filer och Dokument" ("För medlemmar")

Du kan också själv få inloggning till ”Techems Boendeportal" där du får tillgång till all information/alla avläsningar och historik för ditt hus.

Om du vill ha tillgång till "Boendeportalen" - skickat ett mail till med följande information: Namn, epost-adress och din husadress – så aktiverar vi ett ett konto för dig.

Hemsidan

Här finns information om föreningens stadgar, medlemsinformation, årsstämmoprotokoll, information om våra Gememsamhetsanläggningar och mycket mera. Saknar du något? Maila till webmaster!

Nyinflyttad?

Under rubriken Nyinflyttad finns mer information om vårt område.

Vi påminner om

lö 24 dec,00:00
GOD JUL!!!
lö 31 dec,00:00
GOTT NYTT ÅR!!!

Logga in

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Hur vi hanterar cookies?